Melding klokkenluider

Intentieverklaring - doelstellingen

In overeenstemming met onze waarden en visie en rekening houdend met de belangen van onze stakeholders, streven wij ernaar om onwettig gedrag te voorkomen en op te sporen. ‘Klokkenluiden’ is hiervoor een effectieve techniek, omdat deze methode aanspoort om eventuele vermoedens en redelijke twijfels over malafide activiteiten kenbaar te maken zonder angst en vooroordelen. Het beleid ter bescherming van Klokkenluiders (“Klokkenluidersbeleid”) is als zodanig van vitaal belang om:

Toepassingsgebied

Dit Klokkenluidersbeleid is gebaseerd op de voorschriften vastgelegd in de EU-Klokkenluidersrichtlijn (Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden) en met de omzetting ervan in lokale wetgeving

Overeenkomstig de Klokkenluiderswet kan je zaken melden waarvan men te goeder trouw meent dat deze een inbreuk betekenen op de volgende gebieden:

Het materiële toepassingsgebied wordt bepaald in artikel 2 van de Belgische Klokkenluiderswet:

Link naar bevoegde autoriteiten voor externe meldingen

De bevoegde autoriteiten voor externe meldingen zijn opgenomen in het Koninklijk Besluit (Koninklijk Besluit van 22 januari 2023 tot aanduiding van de bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van de wet van 28 november 2022 inzake de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector): Belgisch Staatsblad (fgov.be)

Link naar bevoegde autoriteiten voor externe meldingen

Slabinck heeft bewust gekozen voor de externe firma Trustan om de objectiviteit en vertrouwelijkheid te garanderen.

Surf naar https://app.trustan.io/report/655b2bcdb07aa5b43139de22

of scan deze QR-code

qrcode

Wat na een melding?

Elke melder krijgt binnen 7 dagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging. Uiterlijk drie maanden na de ontvangstbevestiging ontvangt de melder feedback, meer bepaald de als opvolging geplande of genomen maatregelen en de redenen voor die opvolging.

Gevolgen voor de klokkenluider

Gevolgen voor de betrokkene

Bescherming

Als een melding te goeder trouw is gedaan, zal de Klokkenluider vanwege de melding niet worden onderworpen aan enige vorm van (dreiging met of poging tot) represailles die ongerechtvaardigd nadeel voor de Klokkenluider veroorzaakt of kan veroorzaken, zoals (zonder beperkt te zijn tot) schorsing, ontslag, degradatie, onthouden van bevordering, overdracht van taken, verandering van locatie van de arbeidsplaats, loonsverlaging, een negatieve prestatiebeoordeling, sancties, dwang, intimidatie, pesterijen, discriminatie, nadelige of ongelijke behandeling, reputatieschade, opname op een zwarte lijst of enige andere vorm van represailles. Klachten over represailles worden zeer ernstig genomen. Dergelijke klachten over represailles worden onmiddellijk bekeken en, indien nodig, onderzocht. De beschermingsmaatregelen gelden zowel voor de Klokkenluider als voor personen die in een werk gerelateerde context te maken kunnen krijgen met represailles omdat ze de Klokkenluider geholpen hebben, bijv. faciliterende personen, derden die verbonden zijn met de Klokkenluider, en juridische entiteiten die eigendom zijn van de Klokkenluider, waarvoor de Klokkenluider werkt of waarmee hij anderszins verbonden is. In aanvulling op dit Klokkenluidersbeleid, kan lokale wetgeving de Klokkenluider verdere bescherming bieden in overeenstemming met het betreffende toepassingsgebied en de toepasselijke regels

Nog even dit

Dit Klokkenluidersbeleid:

Deze zaken dienen eerst gemeld te worden via de reguliere interne kanalen. Indien de zaak om welke reden dan ook niet via deze interne kanalen kan worden gemeld, is het Klokkenluidersbeleid van toepassing.